top of page
Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

SmartStart Agentuur.ee  veebilehtede vastutav ettevõte on:
SmartStart Agentuur OÜ
Reg. Kood: 14522647
Tammsaare tee 99-2, Tallinn, 12913
Tel +372 5218752
www.smartstartagentuur.ee

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida SmartStart Agentuur OÜ (edaspidi SmartStart Agentuur) kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks, küsimuste lahendamiseks või reklaamsisu saatmiseks.

SmartStart Agentuur ei töötle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

SmartStart Agentuur kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. SmartStart Agentuuri tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679. SmartStart Agentuur rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks kõikide enda võimaluste piirides. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus


Kõiki SmartStart Agentuuri veebilehtede külastamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Järgnevalt on välja toodud SmartStart Agentuur OÜ privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele meie veebilehtedel/teenuskeskkondadel viidatakse (välislingid).

Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679.4

1. Milliseid andmeid kogutakse?

INFO KÕIKIDELE LEHE KÜLASTAJATELE:

 • Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

 • Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

 • Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

 • Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

AINULT KONTAKTVORMI TÄITES:

 • Füüsiliste ja/või juruudiliste isikute puhul on kogutavateks andmeteks:
  isiku nimi;
  isiku poolt avaldatav isikliku või endale kuuluva ettevõtte e-mail;
  teema ja sõnum, millega seoses SmartStart Agentuuriga ühendust võetakse. 

AINULT INFLUENCERPROGRAMMIGA LIITUDES: 

 • Füüsiliste isikute puhul on kogutavateks andmeteks:
  isiku nimi;
  isiku poolt avaldatav isikliku või endale kuuluva ettevõtte ühe kuni kahe (vastavalt isiku soovile ja otsusele) sotsiaalmeediakanali nimi ja/või otselink sellele kanalile/nendele kanalitele; 
  isiku või tema ettevõtte telefoninumber;
  isiku või ettevõtte kontaktmeiliaadress või muu (isiku või ettevõtte enda poolt valitud) kontakt.

 • Juriidiliste isikute puhul on kogutavateks andmeteks:
  ettevõtte nimi;
  ettevõtte poolt avaldatav isikliku või endale kuuluva ettevõtte ühe kuni kahe (vastavalt ettevõtte soovile ja otsusele) sotsiaalmeediakanali nimi ja/või otselink sellele kanalile/nendele kanalitele (- ainult influencerite osas!);
  ettevõtte telefoninumber;
  isiku või ettevõtte kontaktmeiliaadress või muu (isiku või ettevõtte enda poolt valitud) kontakt;
  ettevõtte ootused koostöö ja kasutatavate influencerite osas.

 


AINULT MEILILISTIDEGA LIITUDES  VÕI MUUDES KANALITES ENDA ANDEMETE JAGAMISEL:

 • Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik.

 • Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks võib koguda registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e-postiaadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

 • E-mailidele saadetavate turunduslike sõnumite puhul võime koguda teie suhtluse kohta infot, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. See info salvestub iga kontakti ajalukku.

 • SmartStart Agentuur OÜ kontaktibaasis olles võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit turunduslikul eesmärgil ka sotsiaalmeedias- ja internetiturunduses (Facebook, Instagram, Google). Nendel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest. SmartStart Agentuur OÜ-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast suhet.

Kõiki käesoleval, SmartStart Agentuuri, veebilehel olevaid kontaktvorme ja suhtluskanaleid täidab või kasutab klient, isik või ettevõte, enda nõusolekul ja vastutusel! Kontaktvormi täitmine või influencerprogrammiga liitumine on vabatahtlik ning vormide täitmisel ja/või SmartStart Agentuurile enda andmete saatmisel annab antud isik või ettevõte selleks vabatahtlikult nõusoleku! Vormide täitmisel ja saatmisel nuppu vajutades nõustub isik või ettevõte ankeedis/vormis küsitud andmete saatmisega ja avaldamisega SmartStart Agentuur OÜ-le ja annab seeläbi loa neid andmeid ettevõtte tegevuse arendamiseks ja endaga kontakteerumiseks kasutada! 

Teenuse raames SmartStart Agentuur OÜ ja kliendi koostöö tulemusel kokkulepitud keskkonda (SmartStart Agentuuri klientide poolt)  üleslaetud töödeldavad isikuandmed on kaitstud konfidentsiaalsusnõudega, mis rakendub teenuslepingu allakirjutamisel kliendi poolt. Teenuseid, mis vajavad kliendi poolt enda andmete ettevõttele (SmartStart Agentuur OÜ) avaldamist, viiakse läbi ainult klientidele, kes andmeid kokkuleppeliselt avaldavad või andmete kogumise protseduuride täpsete detailide teadmist ise teadlikult ei soovi. Eelmainitud teenuseid, kus selliseid andmeid on vaja jagada, pakutakse SmartStart Agentuuri poolt ainult siis, kui sõlmitakse kliendiga leping. SmartStart Agentuuri poolt pakutavaid teenuseid saab kasutada üksnes peale lepinguga nõustumist. Lepinguga nõustumist kontrollitakse tarkvaraliselt, selle puudumisel palutakse sellega nõustuda, kas läbi nõustumise .konkreetse kinnitamise või teadliku ignoreerimisega (kliendi poolt). 

Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi SmartStart Agentuur OÜ töötajad, kes kasutavad kõiki turvameetmeid oma töös, mis puudutavad teie andmete töötlemist.

Nõusolek seotud- ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel tellija isiku poolt teenuse tellimise hetkel. Teenuse tellimisega loetakse nõusolek antuks vastava ajatempliga.

2. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

3. Kellele võib kogutud andmeid edastada?

SmartStart Agentuuri poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

SmartStardi poolt pakutavate teenuste raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.

SmartStart Agentuuri kliendi tellimusel osutab SmartStart Agentuur tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

 
4. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine.

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, v.a. juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus ja luba antud konkreetselt isikult või ettevõttelt, kelle andmetega on tegu.

Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või teenuskeskkondades, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Taotlust ei rahuldata, kui:
 • see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

 • see võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,

 • see võib takistada õiguskaitse organite tööd,

 • see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik.

 • taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud.

 • taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.
   

Näiteks:

– Ei saa kustutada nimekirjast e-posti aadressi, mis ei ole enam aktiivne või on kustutatud, kui sellele ei soovita enam saada otseturunduslikke pakkumisi. Selleks et nõuet täita, peab olema alles e-posti aadress, millega võrrelda – et ei saadetaks kirja.

– Ei saa kustutada CRMist kõiki andmeid, kui ei soovita rohkemat kontakti võtmist. Selleks et nõuet täita, peab olema alles piisavalt andmeid, millega võrrelda – et ei võetaks kontakti.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused4

SmartStart Agentuuri veebilehti kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, uuendades selleks vastavalt infot käesoleval leheküljel.

© Copyright 2019   |   SmartStart Agentuur OÜ    |   All Rights Reserved/Kõik õigused reserveeritud

bottom of page